• 32709099 (031)

  •  | 1400/11/05
لیست فروشندگان امتیاز در پروژه ها
نام پروژهالویتتعداد خوابمبلغ واریزی به ریالمبلغ پیشنهادی به ریالتاریخ ثبتتوضیحاتشماره تماس
ولیعصر 168 36008:39 - 1400/8/14 امتیاز وام ۱۰۰ میلیون تومان .قیمت توافقی09132309467
ولیعصر 345-50 میلیون - واریز اولیه 360 میلیون 1400/08/11 قیمت توافقی09021717749
ولیعصر --200 میلیون تومان 1400/08/08 قیمت توافقی - پرداخت اولیه 360 میلیون09134234731