• 32709099 (031)

  •  | 1400/05/11
تمدید مهلت اطلاعیه مورخ 1400/01/31 تا 1400/02/13

پیرو اطلاعیه مورخ 1400/01/31 به اطلاع اعضای محترم می رساند مهلت ارائه چک تا تاریخ 1400/02/13 تمدید گردید