• 32709099 (031)

  •  | 1398/10/29
پرداخت مبلغ خرید زمین پروژه سینا 4

پیرو اطلاعیه پذیره نویسی  پروژه سینا 4 نحوه پرداخت مبالغ مربوط به خرید زمین این پروژه مازاد بر مبلغ پیش پرداخت به شرح ذیل اعلام می گردد.


  مرحله اول مربوط به مابه التفاوت واحد های سه و چهار خوابه : حداکثر تا 97/11/05

 

  سه خوابه        25 میلیون تومان -- چهار خوابه     55 میلیون تومان


 مرحله دوم : حداکثر تا 97/12/05

 

 دو خوابه        70 میلیون تومان-- سه خوابه      90 میلیون تومان-- چهار خوابه     120 میلیون تومان


 مرحله سوم : حداکثر تا 98/02/05 

 

 دو خوابه      40 میلیون تومان-- سه خوابه :   50 میلیون تومان-- چهار خوابه :   65 میلیون تومان

 


 با عنایت به محدود بودن واحدهای سه و چهار خوابه، بر اساس واریز مبالغ اعلام شده و اعلام رسید به امور مالی تعاونی، انتخاب واحد دو، سه و چهار خوابه برای متقاضیان مقدور خواهد بود.